Historie ČČKHistorie českého červeného kříže

Československý červený kříž (ČSČK) je předchůdcem dnešního Českého červeného kříže (ČČK).O jeho vzniku a co mu předcházelo se můžete dočíst na https://www.cervenykriz.eu/cz/historievznik.aspx

Dne 5. června 1993 v souvislosti s rozpadem Československa vzniká na české straně nástupnická organizace Český červený kříž; mládež se stala zvláštní složkou, její činnost je zaměřena především na oblast sociální, zdravotněpreventivní a humanitární, členy jsou děti a mládež ve věku 6–25 let. Brzy poté, 26. srpna 1993 byl ČČK oficiálně uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže a 25. října 1993 byl přijat za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Český červený kříž (ČČK) je české občanské sdružení, národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž ve smyslu Ženevských úmluv. Zvláštní práva mu přiznává zákon č. 126/1992 Sb. (o ochraně znaku a názvu Červeného kříže  a o Československém červeném kříži). V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků sdružených v 692 místních skupinách. Prezidentem ČČK je doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. ČČK se dělí do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech. Ty se dále dělí do místních skupin. V každém kraji je jeden z oblastních spolků určen za tzv. pověřený oblastní spolek pro daný kraj.